Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a 2. pontban meghatározott Társaságok az adatkezelés vonatkozásában az érintett előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettségüknek eleget tegyenek és az érintettet az adatkezelés elveiről és jogi érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztassa.

Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során a Társaságok különösen az alábbi jogszabályokat vették figyelembe:

 • A 679/2016/EU számú Általános Adatvédelmi Rendeletet („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt („Ekertv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt („Grt.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt („Ptk.”).

2. Az adatkezelők

A személyes adatokat a WING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042336, székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.), és a jelen tájékoztató mellékeltében felsorolt, együttműködő társaságok közül az, amelyikkel Ön kapcsolatba lépett, együttesen kezelik (együttes adatkezelés keretében), a 4. pontban írt szolgáltatások nyújtása céljából. A közös adatkezelők tehát minden esetben a WING Zrt., és az 1. számú mellékletben felsorolt azon társaság, amellyel Ön szerződéses viszonyba lépett, vagy kíván lépni.

A közös adatkezelők egymás között határozzák meg az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az Érintett részére történő információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

3. Fogalommeghatározások

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre, azaz Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés jogalaponként eltérő, az Adatkezelő Adatkezeléseinek részletes ismertetésére, bemutatására jelen Adatkezelési Tájékoztató szolgál.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az Érintett – a közös adatkezelés esetén – mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban biztosított jogait. Ennek alapján a közös adatkezelés esetén az Érintett bármelyik adatkezelőhöz fordulhat a felmerült igényével, és bármely adatkezelő válasza, intézkedése a közös adatkezelők együttes válaszának, intézkedésének tekintendő.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes és jogi személyek, akik az Adatkezelővel írásban megkötött szerződés vagy más jogi aktus alapján, az Adatkezelő nevében, az Érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak a személyes adatok vonatkozásában, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés vagy más jogi aktus, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban írt tevékenységek vonatkozásában az Adatfeldolgozók személyét a 13. pont tartalmazza.

4. Az adatkezeléssel érintett szolgáltatások

Az adatkezelők adatkezeléssel érintett szolgáltatásai irodai és ipari ingatlanok, valamint kiskereskedelmi egységek értékesítésére, bérbeadására, üzemeltetésére, és az ezekhez szükséges kiegészítő szolgáltatásokra terjednek ki.

A jelen tájékoztató vonatkozik a Társaságok alábbi adatkezeléseire:
4.1 Az érintett által igényelt szerződések előkészítése (a szolgáltatáshoz szükséges kapcsolatfelvétel), a szerződés megkötése, teljesítése („Szerződéses Adatkezelés”);
4.2 Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés („Üzemeltetéshez kapcsolódó Adatkezelés”);
4.3 hírlevelek és ajánlatok küldése, az ügyfelek átfogó tájékoztatása („CRM Adatkezelés”);
4.4 és a https://wing.hu oldal látogatása során történő adatkezelés („Honlap Adatkezelés”).

Tájékoztatjuk, hogy a LIVING fogalomkörbe tartozó lakásokkal kapcsolatos szolgáltatások a jelen tájékoztatótól elkülönülnek, az azokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a https://livinghomes.hu/hu honlapon találhatják.

Tájékoztatjuk, hogy az ingatlanok üzemeltetését adatfeldolgozóként (lásd lent) a NEO Property Services Zrt. végzi. A 4.2 pontban írt, Üzemeltetéshez kapcsolódó Adatkezelés részleteit lásd a http://neopropertyservices.hu/ honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban.

5. Adatkezelési alapelvek

5.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a Társaságok az adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen és olyan módon kezelik, hogy az az ügyfelek számára átlátható és megismerhető legyen.

5.2 Célhoz kötöttség: a Társaságok az érintettek adatait csak a 7. pontban meghatározott célok elérése érdekében gyűjtik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.

5.3 Adattakarékosság: a Társaságok csak olyan adatokat kezelnek, amelyek a fent utalt céloknak megfelelnek, és azokat csak a szükséges mértékig kezelik.

5.4 Pontosság: a Társaságok megtesznek minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy az érintettekről csak pontos és naprakész személyes adatokat kezeljenek, a pontatlan adatokat pedig haladéktalanul helyesbítik.

5.5 Korlátozott tárolhatóság: a Társaságok a személyes adatokat csak a 7. pontban meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tárolják.

5.6 Integritás és bizalmas jelleg: a Társaságok biztosítják, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

6. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 4.1 pontban írt Szerződéses Adatkezelés esetén:

6.1 Az adatkezelés jogalapja, amennyiben Ön egy cég képviselőjeként jár el:

 • a kapcsolatfelvétel és szolgáltatásbemutatás érdekében kezelt adatai esetében az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), hozzájárulás),
 • ezt követően a szerződés megkötése érdekében történő kommunikáció során az adatkezelők azon jogos érdeke, hogy az Ön adatai és az Önnel való kapcsolatfelvétel útján a Szolgáltatás nyújtása érdekében szerződést kössön az Ön által képviselt céggel (GDPR 6. cikk (1) f), jogos érdek).

Amennyiben Ön természetes személy és saját nevében jár el:

 • a kapcsolatfelvétel és szolgáltatásbemutatás érdekében kezelt adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) a), hozzájárulás),
 • ezt követően a szerződés megkötése érdekében történő kommunikáció során személyes adatát a szerződés megkötése érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) b), szerződéskötés).

Az adatkezelés jogalapja a 4.3 pontban írt CRM Adatkezelés esetén:

6.2 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett hozzájárulása, továbbá az Ekertv. rendelkezései. A CRM Adatkezelés esetén emellett figyelembe vettük a Grt. 6. § (1) bekezdését is, ennek megfelelően a Társaságok ügyfeleik adatait csak abban az esetben kezelik, ha ahhoz ügyfeleik kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az adatkezelés jogalapja a 4.4 pontban írt Honlap Adatkezelés esetén:

6.3 A fentieken kívül a weboldalunk látogatásakor a weboldalhasználattal összefüggő adatokról és azok kezeléséről (cookie-k vagy sütik) a jelen tájékoztató 18. pontja nyújt információt, és az abban megadott beállításokkal tudja meghatározni a sütibeállításokat és így az Ön weboldalhasználattal kapcsolatos adatainak kezelését. A weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása érdekében kezelt adatok (nélkülözhetetlen vagy szükséges sütik) esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pont, jogos érdek). Minden további süti esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, hozzájárulás).

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a 4.1 pontban írt Szerződéses Adatkezelés esetén:

7.1 Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy Önnel, kérésére, a Szolgáltatással kapcsolatban felvegyük a kapcsolatot, bemutassuk Önnek Szolgáltatásunkat és a szerződéskötés céljából tartsuk Önnel a kapcsolatot, továbbá a szerződés megkötése esetén a szerződés teljesítése céljából kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja a 4.3 pontban írt CRM Adatkezelés esetén:

7.2 Az adatkezelés célja az CRM Adatkezelés tekintetében: a Társaságok által üzemeltetett weboldalon elérhető szolgáltatások, így különösen ingatlan hirdetések keresése, ajánlatok nyújtása, üzleti ajánlatok küldése, kapcsolattartás és az az érintett igényeinek minél teljesebb kiszolgálásának biztosítása.

Az adatkezelés célja a 4.4 pontban írt Honlap Adatkezelés esetén:

7.3 Az adatkezelők a honlapjaik üzemeltetése érdekében sütiket használnak, melyek célja a honlap látogatottságának felmérése, ennek részleteit a 18. pont tartalmazza.

Valamennyi adatkezelés esetében:

7.4 Az adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7.5 Az adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ez azonban nem érinti az adatkezelők azon kötelezettségét, hogy csak pontos személyes adatokat kezeljenek. Az érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az érintett veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail használata során mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8. A kezelt adatok köre

8.1 A Szerződéses Adatkezelés esetén: Az Ön általunk kezelt személyes adatai azok az adatok, amelyeket a weboldalon való ajánlatkéréskor megad és melyet a weboldal használatakor Önről gyűjtünk.

Az ajánlatkéréskor megadott személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

A szerződések megkötése esetén a kezelt adatok köre bővebb, az megegyezik a CRM Adatkezelésről szóló, 8.2 pontban írtakkal.

8.2 CRM Adatkezelés:

A regisztrációs folyamat során rögzítésre kerülő adatok: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, cím, nem, telefonszám, hírlevelek és/vagy marketing célú anyagok küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja, a belépés IP címe, az érintett által a honlapon/weboldalon igénybe vett szolgáltatások és azok adatai.

Az adatkezelők a fent jelzett adatokon kívül tárolja az ügyfél aktivitását, a kapcsolatfelvételt, annak tartalmát, időpontját. Amennyiben az érintett szerződést kíván kötni az Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások tekintetében, további adatok is bekerülnek az adatkezelők rendszerébe: az érintett banki adatai, személyi azonosító adatai (adószám, személyi igazolványszám, anyja neve, születési helye, ideje), kiválasztott ingatlan adatai, specifikációk, kialakítási és építési adatok.

Amennyiben az érdeklődők szerződést kötnek a kiválasztott ingatlanokra az adatkezelők személyes adataikat tovább tárolják annak érdekében, hogy további esetleges üzleti ajánlatokkal keressék meg őket, kapcsolatot tudjanak tartani meglevő ügyfeleikkel. Az ügyfelek hozzájárulásuk megadásával hozzájárulnak ahhoz is, hogy személyes adataikat az adatkezelők az adott ingatlanra vonatkozó szerződés megkötése után is kezeljék.

8.3 Honlap Adatkezelés: a Honlap Adatkezelés részletes tartalmát és a kezelt adatok körét a 18. pont tartalmazza.

9. Az adatkezelés tartalma

Az adatkezelés tartalmilag a Szolgáltatások teljesítésére irányul, az adatok ismerete és kezelése az érintettekkel történő szerződéskötés előkészítése és a szerződések teljesítse érdekében szükséges.

A Társaságok az általuk kezelt elektronikus levélcímek (e-mail címek) elsősorban a kapcsolattartást szolgálják. A Társaságok által nyújtott szolgáltatások változása esetén a Társaságok a változásokra vonatkozó tájékoztatást e-mail útján küldi meg. A Társaságok levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használják fel reklám e-mail küldésére: a Társaságok bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon.

10. Az adatok tárolása

Személyes adatait az adatkezelők által használt belső levelezési rendszer (MS Office 365) által használt szerverek tárolják. A Microsoft erre vonatkozó tájékoztatója: https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/data-location.

Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően a szerződéskötés részletei rögzítésre kerülnének, úgy az adatokat a WING Zrt. (1095 Budapest, Máriássy utca 7.) adatkezelő szerverein tároljuk, aki a szervert maga üzemelteti.

11. Az adatkezelés időtartama

11.1 A szerződések előkészítése esetén:
Személyes adatait a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük aktívan, a szerződéskötés érdekében adatait a felek közötti szerződés megkötéséig, vagy a szerződéskötés meghiúsulásáig kezeljük aktívan. Ezt követően érdemi adatkezelési műveletre nem kerül sor, az adatokat tartalmazó e-mailek archiválásra kerülnek. Az archivált e-mailekből adatot kinyerni csak speciális esetben lehet. Az archivált e-mailek 5 év után kerülnek törlésre, azok megőrzésének jogalapja az adatkezelő biztonságos működéséhez fűződő jogos érdeke.

11.2 A Szerződések megkötése, és a CRM Adatkezelés esetén:
Az adatokat az adatrögzítéstől számított 5 év múlva törli az adatkezelő, kivéve, ha az adat megőrzésére jogszabály ennél hosszabb határidőt állapít meg az adatkezelő számára. Ilyenek minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. §-a, valamint a Pmt. 57. (1) bekezdése, amely alapján az adatkezelő köteles megőrizni a személyes adatokat az érintettel való kapcsolat (illetve megbízás) megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig, valamint az adatkezelő a megkötött szerződéseket, azok létrejöttétől számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni. A sütik révén kezelt személyes adatait a cookie tájékoztatónkban megadott ideig kezeljük.

12. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás

12.1 Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő társaságok, illetve a társaságok azon munkatársai jogosultak megismerni, akik feladata, hogy közreműködjenek a szerződéskötések és a Szolgáltatások nyújtása során, valamint ellássák a CRM-mel kapcsolatos feladatokat.

12.2 Az adatkezelők személyes adatot nem hoznak nyilvánosságra. Azonban a törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

12.3 Az adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az adatkezelők érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, az adatkezelők igényérvényesítése stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett elérhető adatait.

12.4 Az adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági megkeresés (pl. felszólítás, határozat, végzés stb.) kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé. A Társaságok ilyen esetben ellenőrzik, hogy a megkeresés valóban hatóságtól, illetve bíróságtól érkezett-e, és az adatokat biztonságos, adatszivárgást kizáró módon adják át.

12.5 Abban az esetben, ha az érintettek adatkezelő által ajánlott szolgáltatásra irányuló szerződést meg kívánják kötni, az adatkezelők jogosultak arra, hogy az érintetteknek a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait továbbítsák a Szolgáltatás együttműködő tárasságok számára. A személyes adatok pontos címzettjéről és az adatátadás körülményeiről az adatkezelők az érintetteket külön értesítik.

12.6 Minden olyan esetről, ha a szolgáltatott adatokat a Társaságok az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, a Társaságok az érintettet haladéktalanul tájékoztatják és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.7 Az Önre vonatkozó személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik fél felé – a felsoroltakon kívül –, kivéve, ha erre hatóság, bíróság vagy jogszabály kötelez minket.

13. Adatfeldolgozás

13.1 Az adatkezelők a szolgáltatások nyújtása érdekében adatfeldolgozót vehetnek igénybe. Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy adatfeldolgozói biztosítják az adatok jogszerű és biztonságos kezelését, és lehetővé teszik, hogy az érintettek élhessenek a jogszabályok által biztosított jogaikkal.

13.2 A Társaságok az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzák:

 • NEO Property Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy utca 7.)
  Ingatlan üzemeltetési szolgáltatás
 • Microsoft Co. (Redmond, Washington, Egyesült Államok
  levelező szolgáltató
 • Mailchimp (675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA)
  hírlevél küldő
 • Linemedia Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1.)
  honlapok üzemeltetése és fejlesztése
 • WEBSTATION Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1082 Budapest, Nap utca 32-34. földszint Ü/1.)
  Tárhely biztosítása
 • Origami-Europe Kft. (2081 Piliscsaba Ráczvölgy utca 27.)
  honlap karbantartás
 • Dialogue Creatives Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.)
  honlap karbantartás
 • Goodwill Communications Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 29. 2/8.)
  honlap karbantartás
 • ti:me Reklámügynökség Kft. (1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4.)
  honlap karbantartás

13.4 Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

14. Adatbiztonság

Az adatkezelési műveleteket úgy tervezzük meg és hajtjuk végre, hogy az a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.

Gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Ön személyes adatainak a biztonsága érdekében belső szervezeti, és a technológia mai állása szerinti technikai intézkedéseket vezettünk be, különösen az alábbiakat:

 • A hozzáférési engedélyt a személyes adatokhoz belső engedélyezési eljárások alapján határozzuk meg, és csak azok a munkatársaink férnek hozzá az adatokhoz, és csak azokhoz az adatokhoz, akiknek és amelyekhez ez feltétlenül szükséges.
 • A hozzáférés az olyan rendszerekhez és eszközökhöz, melyek személyes adatokat tartalmaznak, tárolnak csak felhasználói azonosító és jelszó útján való hitelesítéssel érhetők el.
 • A munkamenet során képernyővédők alkalmazásával óvjuk a nem használt számítógépeken lévő adatokhoz való hozzáférést, amelyek egy meghatározott idő elteltével jelszót igényelnek, és manuálisan zárolhatók.
 • A jelszóbiztonságra (hossz, összetettség és jelszócsere gyakorisága) és a jelszavak használatára vonatkozó belső szabályokat alkalmazunk.
 • A tűzfalak használata megakadályozza az internetről való jogosulatlan hozzáférést.
 • Az adatfeldolgozó rendszerekhez és munkaállomásokhoz való hozzáférést naplózzuk.
 • Az (SSL) VPN-átjárón keresztüli távoli hozzáférést naplózzuk.
 • A hozzáférési engedély megadását/módosítását naplózzuk.

15. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

15.1 Az érintett az adatkezelőknél kérheti (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, emellett visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását is.

15.2 Az érintett kérelmére az adatkezelők tájékoztatást adnak a kezelt, illetve az esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

15.3 Az adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

15.4 A tájékoztatást az adatkezelők csak az GDPR-ban meghatározott esetekben tagadhatják meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelők írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a GDPR mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

15.5 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelők helyesbítik.

15.6 A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) azt az érintett kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

15.7 Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

15.8 A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az adatkezelők az érintettet, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

15.9 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15.10 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha azt az adatkezelők nem hozzájárulása alapján kezelik.

15.11 Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt, azaz érintettet írásban tájékoztatják.

15.12 Ha az adatkezelők a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

15.13 Ha az érintett az adatkezelők meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

15.14 Az érintett a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja, a további adatkezelést megtilthatja az adatkezelők részére e-mailben, vagy postai címre küldött nyilatkozatával, amely esetben az adatkezelők az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törlik.

16. Az adatkezelési tájékoztató kötelező ereje és módosítása

16.1 Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseink megfelelően járnak el az érintettek személyes adatainak kezelése során.

16.2 Az adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák.

16.3 A jelen tájékoztató módosítását követően az érintettet megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, vagy egyéb módon) tájékoztatják. A szolgáltatás további felhasználásával az érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

16.4 Amennyiben a Társaságok úgy módosítják a jelen tájékoztatót, hogy az az adatkezelés célját, időtartamát, a kezelt adatok mértékét és fajtáját érinti, az adatkezelők az érintettek külön hozzájárulását kérik a további adatkezeléshez.

17. Jogérvényesítési lehetőségek

17.1 Az adatkezelők mindent megtesznek azért, hogy az érintettek személyes adatait a jogszabályoknak és az irányadó adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljék. Abban a nem várt esetben, ha az érintett személy úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen probléma merült fel, bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőkhöz, vagy munkatársaikhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

e-mail: info@WING.hu tel. szám: +36 1 4514760

17.2 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

17.3 Az érintett a jogérvényesítési lehetőségeit a GDPR, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

17.4 Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap/weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelők jogosultak kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelők ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

18. Süti (cookie) tájékoztató

Honlap-üzemeltetés során felmerülő adatkezelés A Társaság saját honlappal rendelkezik, amely a https://WING.hu/ címen érhető el. A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg.

A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza.

A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapra való belépést, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja. Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz” cookie),

a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),

a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie), illetve

a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével.

A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/.

A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok 2. oldal WING Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap adattárolás módja: elektronikus Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

19. Milyen következménnyel járhat, ha nem adja meg nekünk adatait?

Ha nem adja meg nekünk személyes adatait:

 • nem fogja tudni érdeklődését jelezni felénk a Weboldalunkon keresztül, és így nem kap tájékoztatást Szolgáltatásunkról, nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot;
 • nem tudjuk Önnek biztosítani a hirdetett Szolgáltatásainkat
 • ha nem járul hozzá a sütikhez, a Weboldal bizonyos funkciói, előfordulhat, hogy nem fognak megfelelően működni;
 • nem tudunk válaszolni az Ön kérdésére.

1. sz. melléklet

Cégnév Székhely
ANDRÁSSY PALOTA Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Airport City Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Airport City Phase B Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
EAST GATE BUSINESS PARK Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
ECOTRANS INGATLAN Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
EURÉKA PARK Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
GLADIÁTOR Befektető Alapkezelő Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
KÖNYVESPARK Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
MÁRIÁSSY HÁZ Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Magnum Hungaria Invest Kft. 1032 Bp., Bécsi út 154.
Manhattan Development Global Kft. 1032., Bp. Bécsi út 154.
Medius Tours Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
PROPWIN Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
REALWINGEST Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
TCW ARRABONA 1095 Bp., Máriássy u. 7.
TCW HONVÉD IRODAHÁZ Kft. (TCW Honvéd Center Kft.) 1095 Bp., Máriássy u. 7.
TSZ DEVELOPMENT Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WING Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WING IHC Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WINGEUROPE Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WINGHOLDING Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WINGPROP Zrt. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WPROPA CENTER Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
WPR Alfa Kft. 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor I. Ingatlan Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor II. Ingatlan Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor III. Ingatlan Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor IV. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor V. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.
Gladiátor VI. Ingatlan Befektetési Alap 1095 Bp., Máriássy u. 7.