ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a célzott megkereséssel és direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésről

I. BEVEZETÉS

Jelen speciális adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az érintettek számára az adatkezelő célzott megkereséssel és direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezeléséről átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson a 2016/679/EU Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR1 ) előírásaival összhangban.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Tájékoztató kizárólag a célzott megkereséssel és a direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos konkrét adatkezelés körülményeiről nyújt részletes tájékoztatást.

A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelések tekintetében az adatkezelő honlapján található –emellett a székhelyén is elérhető – adatkezelési tájékoztató (https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) rendelkezései az irányadók.

II. ADATKEZELŐ

a) A személyes adatokat a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt., és a www.wing.hu weboldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztató (https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) 1. számú mellékeltében felsorolt azon jogi személyek (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Közös Adatkezelők) kezelik mellyel az érintett kapcsolatban áll ajánlat küldésével és/vagy direkt marketing tevékenység folytatásával összefüggésben.

A Közös Adatkezelők egymás között határozzák meg az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséért fennálló felelősségük arányát, és a feladataik – különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az érintett részére történő információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok – egymás közötti megosztásának a rendjét.

b) A Közös Adatkezelők közötti jogviszony ismertetése, a közöttük létrejött megállapodás lényeges tartalmi elemei:

- Az érintettekkel való kapcsolattartásra a Közös Adatkezelők által a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. került kijelölésre:

Elnevezés: WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Adószám: 10872332-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-042336
Weboldal: www.wing.hu
Elérhetőségek: e-mail: gdprsales@wing.hu
telefon: +36 1 451 4974
Adatvédelmi munkatárs elérhetősége: gdprsales@wing.hu


- A Közös Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések céljait és eszközeit közösen határozzák meg, így az adatkezelési tevékenységek végrehajtása során közös adatkezelőknek minősülnek.

- A Közös Adatkezelők közötti jogviszony – ezzel összefüggésben az egyes adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos felelősség, feladatok megosztása – részletes bemutatására mindig a konkrét adatkezelésről részletes tájékoztatást nyújtó adatkezelési tájékoztató szolgál.

- A Közös Adatkezelők által gyűjtött személyes adatok kezelésére közös elektronikus rendszer szolgál.

- A személyes adatok forrása az érintett, aki a személyes adatait valamely Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta abból a célból, hogy számára az Adatkezelő vagy egy másik, a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő a saját termékeiről, szolgáltatásairól, rendezvényeiről részletes tájékoztatást nyújtson (ajánlatot adjon) vagy hogy a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelők közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) módszerével megkeressék.

- Az érintettekkel való kapcsolattartást az az Adatkezelő folytatja le, melynél az érintett kezdeményezte a célzott megkeresést, illetve aki számára megadta az érintett a hozzájárulását a direkt marketing célú adatkezeléshez vagy a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt., mint az érintettek számára kijelölt kapcsolattartó.

- Az adatkezelésből származó kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősség az alábbiak szerint alakul. Az adatvédelmi jogi előírásokból fakadó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. látja el. Az érintettek a személyes adataik kezelésével összefüggésben megillető jogaikat a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. részére – postai úton a 1095 Budapest, Máriássy utca 7. címre, elektronikus levél formájában a gdprsales@wing.hu e-mail címre – megküldött kérelem, panasz formájában gyakorolhatják.

- A személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősség fentiek szerinti megosztása a Közös Adatkezelők között természetesen nem érinti az érintettek azon jogát, hogy mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolják az adatvédelmi jogi előírásokból fakadó jogaikat.

III. CÉLZOTT MEGKERESÉSSEL (AJÁNLAT KÉRÉSÉVEL) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

CÉL KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI JOGALAP TÁROLÁSI IDŐ
Az érintett kezdeményezésére az érintettel való kapcsolatfelvétel az Adatkezelő vagy egy másik, a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő saját vagy partnerei által nyújtott termékek, szolgáltatások, rendezvények ajánlása érdekében. Azonosító- és kapcsolattartási adatok (név, képviseleti jogosultságot valószínűsítő munkahelyi beosztás, cégnév, e-mail cím, telefonszám). Az érintett hozzájárulása.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 12 hónap.
A korábban végrehajtott megkeresések jogszerűségének igazolása. Az adatkezeléshez adott hozzájárulással, módosítással vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásával összefüggésben megadott személyes adatok.

A korábbi kapcsolatfelvétel tényére, időpontjára, módjára és tartalmára vonatkozó adatok.
Jogi igények érvényesítéséhez és a megfelelés igazolásához fűződő jogos érdek.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
A hozzájárulás megadásától számított Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti általános elévülési idő (5 év).


IV. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI (DIREKT MARKETING) CÉLÚ ADATKEZELÉS

CÉL KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI JOGALAP TÁROLÁSI IDŐ
A Közös Adatkezelők saját szolgáltatásai (termékei) ajánlása a közvetlen megkeresés módszerével. Azonosító- és kapcsolattartási adatok (név, képviseleti jogosultságot valószínűsítő munkahelyi beosztás, cégnév, e-mail cím). Az érintett hozzájárulása.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A hozzájárulás visszavonásáig.
A korábban végrehajtott megkeresések jogszerűségének igazolása. Az adatkezeléshez adott hozzájárulással, módosítással vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásával összefüggésben megadott személyes adatok.

A korábbi kapcsolatfelvétel tényére, időpontjára, módjára és tartalmára vonatkozó adatok.
Az Adatkezelő jogi igények érvényesítéséhez és a megfelelés igazolásához fűződő jogos érdek

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
A hozzájárulás visszavonásáig (módosításáig) majd ezt követően a hozzájárulás visszavonástól (módosítástól) számított Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) végéig.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonó érintett megkeresésének mellőzése a jövőre nézve. A hozzájárulást visszavonó nyilatkozaton megadott személyes adatok. A hozzájárulását visszavonó érintett jövőbeli megkeresésének mellőzéséhez, a kéretlen megkeresésekkel kapcsolatos esetleges panaszok, reputációs veszteség elkerüléséhez fűződő Adatkezelői jogos érdek.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
A hozzájárulást visszavonó nyilatkozat megtételétől addig az időpontig, amíg az Adatkezelő marketing tevékenységet folytat vagy amíg az érintett nem járul hozzá a személyes adatai ilyen célú kezeléséhez.


V. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK A FENTI CÉLOKBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK TEKINTETÉBEN

ÉRINTETTEK KÖRE Azon természetes személyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, akik kezdeményezik, hogy a közös adatkezelésben résztvevő adatkezelők valamelyike megkeresse őket a saját vagy partnerei ajánlatával, továbbá akik hozzájárultak a direkt marketing célú adatkezeléshez.
FORRÁS A kezelt adatok forrása az érintett.
HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK A közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő, valamint a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, akik az adatokat kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
ADATTOVÁBBÍTÁS Adatfeldolgozók részére.


VI. ÉRINTETTI JOGOK

A GDPR 15-22. cikkei alapján az adatkezelés érintettje jogosult:

a) a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
b) a személyes adatai helyesbítését kérni;
c) a személyes adatai törlését kérni;
d) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
e) adathordozhatóság biztosítását kérni;
f) tiltakozni a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen;
g) kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Az érintett a fentieken túl jogosult továbbá:

a) visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ha az adatkezelés az előzetes hozzájárulásán alapult; valamint
b) panaszt tenni az Adatkezelőnél az adatkezeléssel összefüggésben; illetve
c) panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulni

Jelen fejezet kifejezetten a célzott megkereséssel és a direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben az érintetteket megillető speciális jogosultságokat foglalja össze. Az adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható további érintetti jogok és gyakorlásuk részletei az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban (https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) található.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése, valamint a profilalkotás ellen is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel kapcsolatban, továbbá nem végez jelen adatkezelési tevékenység kapcsán profilalkotást.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása

Az érintett a jelen adatkezelési célokhoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az alábbiak szerint.

  • e-mail-ben: gdprsales@wing.hu e-mail címen (ajánlat és direkt marketing tevékenység);
  • e-mail üzenetben elhelyezett leiratkozó link (direkt marketing tevékenység).

A visszavonó, tiltó, illetve módosító nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és legalább annyi azonosító adatot, amennyivel a nyilatkozattevőt egyértelműen azonosítható. A nyilatkozatot ennek hiányában is elfogadja az Adatkezelő, amennyiben az olyan kommunikációs csatornáról (pl. e-mail címről) érkezik, melyet korábban az érintett az Adatkezelőnek kapcsolattartási, célzott megkeresés céljából vagy hírlevél küldése érdekében megadott.

A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő a megadott kapcsolattartási adatokat célzott megkeresés küldése/ direkt marketing tevékenység folytatása céljából nem használja fel, de az adatokat a nyilatkozat korábbi meglétének és érvényességének, valamint a korábban megvalósult kapcsolatfelvételek jogszerűségének igazolhatósága érdekében jogos érdek jogalapon megőrzi, továbbá az Adatkezelő a korábban megvalósult megkeresések eredményességét – anonimizált módon – statisztikai céllal elemzi.

Az Adatkezelő a számára megadott személyes adatok helyességét, valódiságát, pontosság nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó érintett felel, valamint az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, amelyre tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet az Adatkezelő számára megadta.

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A kezelt személyes adatok átadhatók más személyek részére („címzettek”). Címzettek lehetnek közhatalmi szervek, hatóságok vagy más közhatalmi feladatot ellátó szervek, illetve bíróságok, akik részére a személyes adatok átadása jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont] érdekében szükséges.

Az adattovábbítás címzettjei lehetnek olyan harmadik fél adatfeldolgozók, akik vagy amelyek az Adatkezelőkkel kötött szerződés alapján az Adatkezelő nevében és általa meghatározott konkrét célból kezelik a személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

A célzott megkeresésekkel és a direkt marketing tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE

WEBSTATION Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(székhelye: 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 23.; cégjegyzékszám: 01-06-115421; adószám: 28351735-2-41)
A célzott megkereséssel kapcsolatos ajánlatok és a direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek) kiküldése, tiltólista kezelése, riportok készítése, ennek keretében különösen: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, lekérdezése.

CollabIT Zrt.
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 77/C.; cégjegyzékszám: 01-10-140165)
A SharePoint rendszer üzemeltetése a személyes adatok tárolása érdekében, ennek keretében különösen: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, lekérdezése.

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (Intuit Group Companies)
(https://www.intuit.com/legal/intuit-group-companies/)
A direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek) kiküldése, tiltólista kezelése, ennek keretében különösen: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, lekérdezése.

Az adatfeldolgozó által üzemeltetett rendszer központja és szerverei az Amerikai Egyesült Államok (USA) területén találhatók, tehát jelen adatfeldolgozó tevékenysége eredményeként megvalósul a személyes adatok harmadik országba (EGT területén kívülre) való továbbítása.

2023. július 10. napjáig, tehát amíg nem került elfogadásra megfelelőségi határozat az USA vonatkozásában, az adattovábbításra kizárólag a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtó eszköz (általános adatvédelmi kikötés) alapján került sor, ennek megfelelően a felek közötti adatfeldolgozói megállapodás részét képezik a Bizottság által elfogadott 2021/914 végrehajtási határozatban meghatározott általános adatvédelmi kikötések (Controller to Processor Clauses (2021) | Mailchimp), melyek alkalmazásával az Adatkezelő megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozónak való továbbításához.

A 2023. június 10. napján elfogadott EU-USA adatvédelmi keretre vonatkozó GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat alapján viszont az USA területére történő adattovábbítás (egyéb kiegészítő biztosíték hiányában is) megfelel a harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó általános elvnek (lényegében azonos szintű védelem elve - GDPR 44. cikk). Ennek garanciája az Európai Bizottság által elfogadott EU-USA adatvédelmi keretre vonatkozó GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat, mely alapján az USA – az Európai Unióhoz mérhető – megfelelő védelmi szintet biztosít az USA területére továbbított személyes adatok tekintetében.

Jelen adatfeldolgozó csatlakozott az EU-USA adatvédelmi kerethez, így egyéb garanciák nélkül is képest biztosítani a személyes adatok lényegében azonos szintű védelmét.

(https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Linemedia Kft.
(székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-940357)
Weboldal fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatai keretében különösen: személyes adatok tárolása, lekérdezése, azokhoz való hozzáférés.


VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint az érintettek jogosultak az Adatkezelők által végzett adatkezeléssel szemben panaszt tenni.

Az Adatkezelő javasolja, hogy a hatósági panasz, illetve bírósági eljárás kezdeményezése előtt az érintett éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz lehetőségével. Érintetti jogai gyakorlására az Adatkezelő elérhetőségi adatai mellett az Adatkezelő által erre a célra rendszeresített alábbi e-mail címen is jogosult: gdprsales@wing.hu

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410), illetve bírósághoz is fordulhat a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Tájékoztató, illetve annak bármilyen tartalmi eleme szerzői jogvédelem alá esik, amelyhez fűződő jogok felett az Adatkezelő rendelkezik, annak tartalmát csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni.

A jelen Tájékoztatóra a magyar jog szabályai alkalmazandók. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a GDPR, valamint az egyéb magyar jogszabályok az irányadóak.

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete.